Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin

Date despre proiect

Sursa de finantare

 • PODCA
 • AXA 2 Servicii publice
 • 2.2 Eficientizarea serviciilor
 • Op 2.2.1. Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Valoare proiect

 • Valoare totala: 469.031,00 lei
 • Valoare nerambursabila: 456.191,00 lei

Detalii despre proiect

Obiectiv

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea capacităţii administrative din judetul Caras-Severinpentru creşterea calităţii şi eficienţei  serviciilor publice furnizate cetăţeanului.

OBIECTIVE SPECIFICE

Îmbunătăţirea furnizării de servicii publice pentru cetăţenii judeţului Caraş-Severin, prin eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reducerea duratei de livrare a serviciilor publice pentru cetăţeni – înfiinţarea ghişeului unic la nivel judeţean.

La sfârşitul perioadei de implementare a proiectului pe baza studiului amplu realizat asupra eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice (SCUP) din judeţ, se vor elabora minim 5 documente de planificare strategice privind accelerarea  dezvoltării SCUP şi Ghidul serviciilor publice din judeţul Caras-Severin.

În paralel se va înfiinţa la nivel judeţean ghişeul unic pentru cetăţeni  (Instituţia Prefectului-judeţul Caraş-Severin (IP CS) şi se vor derula cursuri de instruire pentru minim 25 funcţionari publici/personal contractual (ECDL, achiziţii publice, limbi străine, managementul relaţiilor publice, reglementarea, activitatea şi controlul SCUP, management proiect şi planificare strategică) din cadrul administraţiei locale din judeţ: Consiliul Judeţean Caraş-Severin (CJ CS), autorităţi locale comunale (min 5) şi IP CS.

Locul si durata implementarii

 • Regiunea V
 • 18 luni
 • Data depunerii cererii de finantare: 05 mai 2009
 • Data semnarii contractului: 05 mai 2010
 • Data inceperii implementarii contractului: 05 mai 2010
 • Data finalizarii proiectului: 04 noiembrie 2011
 • Proiect finalizat

Rezultate

·         1ghiseu unic pentru Institutia Prefectului Judetul Caras-Severin (IP CS);

·         1 serviciu de relaţii cu publicul modern, de calitate, transparent, flexibil şi un sistem de comunicare eficient instituție – cetățean, la nivelul IP CS;

·         1 info-chiosc electronic cu informatii de interes pentru cetateni, din sfera de activitate a celor două institutii;

·          Reducerea cu 20 % a solicitarilor de informatii datorita mijlocaelor alternative (publicarea imediata pe internet/inforkiosc a informatiilor de interes public din IP CS si CJ CS, informații de interes public furnizate prin mijloace moderne;

·         Reducerea timpului de solutionare a cererilor cetatenilor cu min. 20  % (de la 30 zile la 24 zile);

·         1 circuit de documente electroniceconfigurat pentru Institutia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, realizarea unui sistem software de aplicaţii cu performanţe în gestionarea documentlor in format digital, publicarea , transmiterea şi urmărirea documentelor din IP CS; generarea de rapoarte specifice usor de configurat si de utilizat(managementul documentelor si arhivare electronica, CIC si registratura electronica, Ordine Prefect, Petiţii si acces la informaţiile publice, Audiente si relaţii cu publicul, modul juridic, Pagina WEB);

·          Minim 25 de cursanţi (CJ CS, IP CS, min.5 primării comunale) instruiti, care vor obţine diplome acreditate în cel puţin un modul de curs în următoarele domenii: A. ECDL start si ECDL complet -15 pers,  B.Achizitii publice-15 persoane, C.Reglementarea, activitatea si controlul SCUP-20 persoane,                      D.Managementul relatiilor publice -5 persoane, E.Limba engleza- 45 persoane,                       F.Management proiect -15 persoane, G.Planificare strategica - 15 persoane,

·         10 persoane instruitepentru a utiliza programele informatice pentru circuitul documentelor din IP CS;

·         Minim 25 functionari publici din cadrul a 5 administratii locale comunale, care vor asigura transferul de know-how,(membri ai echipelor locale) care vor fi capabili ulterior sa implementeze documentele de planificare strategica locale privind accelerarea dezvoltarii SCUP elaborate prin proiect;

·         1 baza amplă de date la nivel judetean, pe localităţi(inclusiv pe sate) privind serviciile comunitare de utilităţi publice: alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor, transport public local, iluminat public, productie, transport şi distribuţie energie termică în sistem centralizată;   

·         1 Studiu amplu pentru eficientizarea serviciile comunitare de utilităţi publice din judet;

·         1Ghid al Serviciilor Publice din judetul Caras-Severin;

·         Minim 5 documente de planificare strategica localaSCUP (Planuri locale privind accelerarea dezvoltarii SCUP);

·          Dotarea cu tehnică de calcul(1 computer, 1 multifunctional, 1 imprimanta) a ghişeului unic,

·         Dotarea Directiei pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice din CJ CS cu echipamente ( 1 laptop, 1 multifunctional color) , birotica (1 aparat laminat, 1 aparat indosariat, 1 ghilotina, 1 flipchart magnetic),  alte obiecte de inventar ( 1 videoproiector, 1 aparat clima)  necesare in domeniu;

·         Dotarea cu mobilier(1 birou, 1 etajera, 1 scaun directorial, 3 scaune ) a ghişeului unic;

·         1 vizita de studiu pentru 25 persoane(membri echipei de proiect, reprezentanţi ai autorităţilor locale, persoane cu atribuţii in domeniu-reprezentanţi ai celor doua Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara: Intercom Deseuri si Acvabanat) într-o ţară din UE cu experienţa relevanta în domeniul SCUP, al planificarii strategice şi relatiilor publice pentru cetateni, precum: Olanda, Anglia, Marea Britanie, Irlanda;

·         Minim 2.500 cetateni si persoane juridice (consilii locale, societăţi comerciale, ONG-uri etc)beneficiari ai serviciilor oferite prin ghiseul unic, pe perioada functionarii acestuia (10 luni);acestea vor fi implicate în implementarea proiectului, prin consultarea periodica (prin chestionare) asupra calităţii serviciilor furnizate, în scopul îmbunătăţirii acestora; 

·         Min. 200 persoane personalul aparatului propriu al administraţiilor locale implicate in proiect,  (CJ CS 100, IP CS 40, 5 Consilii locale 60) prin diseminarea cunostiintelor dobandite prin proiect; 

·         min 120.000 persoane, cetăţeni ai judetului Caras Severin cu varsta peste 18 ani care pot beneficia de serviciile ghişeului unic;

·         cetăţenii comunităţilor locale (min 5), cca. 10.000 persoane, beneficiari aidocumentelor de planificare strategica locale privind accelerarea  dezvoltării SCUP; 

·         Creşterea capacităţii de a dezvolta/implementa/finanţa proiecteintra şi interregionale a minim 5  autorităţi locale din judeţul Caraş-Severin si a CJ CS, IP CS prin cresterea profesionalismului angajaților;

·          Creșterea gradului de incredere si satisfacție a cetățeanuluijudetului Caras Severin, prin reducerea termenelor de soluționare a cererilor, amenajarea unui spațiu adecvat de lucru cu publicul, reducerea deplasărilor efectuate pentru finalizarea unui demers, personal competent și eficient, instruit la standarde de calitate, eliminarea proceduri birocratice eliminate și metodologii de lucru simplificate;

·          Implementarea sistemului informatic al documentelor la IP CS reduce costurile pentru furnizarea documentelor, fluidizeaza circuitul documentelor, crește eficiența muncii prin scurtarea timpului de realizare, grad crescut de utilizare a tehnologiei informației și dotări tehnice îmbunătățite, grad crescut de informatizare al IP CS (portal WEB), software specializat pentru operarea Ghișeului Unic;

Alte detalii despre proiect

Valoarea totală a proiectului 469.031,00 lei

Asistenţa tehnică nerambursabilă 456.190,90 lei
Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului 9.500,10 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului 3.340,00 lei

BENEFICIARI DIRECTI

·    funcţionarii publici, minim 25 persoanedin cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin (CJ CS), Direcţia pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, consiliilor locale comunale (minim 5), Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin (IP CS) care vor beneficia de cursurile de instruire organizate prin proiect: ECDL, achiziţii publice, managementul relaţiilor publice, reglementarea, activitatea şi controlul SCUP, limbi străine, management  proiect, planificare strategică,, modele de bune practici; aceştia sunt persoanele cu responsabilităţi directe vizând dezvoltarea serviciilor publice (SCUP sau relaţii publice pentru cetăţeni) la nivelul autorităţilor locale din judeţ, au fost implicate in elaborarea cererii de finanţare (CJ CS si IP CS) la identificarea nevoii şi a modalităţii de rezolvare a acesteia care vor fi implicaţi si in implementarea proiectului ( majoritatea sunt membrii ai echipei de proiect; funcţionarii publici din cadrul autorităţilor locale comunale (minim 5) vor fi implicaţi in implementarea proiectului, în elaborarea documentelor de planificare strategica locale privind accelerarea  dezvoltării SCUP; 

·    funcţionarii publici, cca.25 persoane din cadrul celor 5 administraţii locale comunale, care se vor implica alături de membrii echipei de proiect în toate etapele pentru a se asigura transferul de know – how şi pentru crearea unor echipe de lucru capabile să elaboreze si ulterior sa implementeze documentele  de planificare strategica locale privind accelerarea  dezvoltării SCUPelaborate prin proiect;

BENEFICIARI INDIRECTI

·    personalul aparatului propriu al administraţiilor locale implicate in proiect, cca. 300 persoane (CJ CS 200, IP CS 40, 5 Consilii locale 60); 

·    cetăţeni şi persoane juridice (consilii locale, societăţi comerciale, ONG-uri etc ) min. 5.000 persoane, care se adresează anual ghişeului unic; acestea vor fi implicate în implementarea proiectului, prin consultarea periodica (prin chestionare) asupra calităţii serviciilor furnizate, în scopul îmbunătăţirii acestora; 

·    cetăţenii cu vârstă peste 18 ani ai judeţului, cca. 120.000 persoane ai ghişeului unic pentru cetăţeni sunt toţi Caraş-Severin, care pot beneficia de serviciile acestuia;

·    cetăţenii comunităţilor locale (min 5), cca. 10.000 persoane , beneficiari aidocumentelor de planificare strategica locale privind accelerarea  dezvoltării SCUP; 

În cadrul modulului ce se va organiza pe tema dezvoltarii durabile, va fi prezentată Hotărârea Guvernului nr.1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi vor fi discutate aspecte legate de protecţia mediului înconjurător şi aplicarea angajamentelor asumate de România în domeniul protejării mediului. Se vor adauga si alte considerente legate de echipamente ecologice, tehnologii, etc. Conform HG 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru fundamentarea strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului serviciilor comunitare de utilități publice se au în vedere: realizarea managementulul integrat a serviciilor comunitare de utilități publice, care asigură coordonarea între autoritățile administrației publice locale cu atribuții și responsabilități privind realizarea serviciilor comunitare de utilități publice și planificarea echilibrată a resurselor financiare în funcție de priorități; elaborarea studiilor de prognoză în vederea reducerii costurilor și creșterii eficienței serviciilor comunitare de utilități publice; răspândirea informațiilor de interes public în scopul asigurării unui management performant al serviciilor comunitare de utilități publice la nivelul autorităților administrației publice locale, operatorilor și utilizatorilor/beneficiarilor. De aceste aspecte se va tine seama la elaborarea Strategiilor de dezvoltare locala SCUP pentru min. 5 comune.

Modulul se va concentra pe promovarea dezvoltării durabileși va acorda o atenție sporita protecției mediului.

De asemenea, pe toate materialele editate: suport curs, pliante, Ghidul serviciilor publice, strategii dezvoltare SCUP, studiu SCUP va exista un mesaj care să îndemne la protecția mediului. Sigla protecția mediului va fi pe toate afisele, etichetele, alături de sigla UE. Suportul de curs va conține in mod special elemente (mesaj/slogan) care să îndemne la protecția mediului

Se va utiliza pentru editare hartie reciclata. (reciclarea consumabilelor).

Produsele achiziționate vor fi: nepoluante, pe cat posibil reciclabile, la sfârșitul ciclului lor de viață.

Toate activitățile cuprinse în proiect se vor desfășura cu minim de consum al consumabilelor, cu respectarea principiului economic.

Vor fi promovate proceduri de lucru care să permită un consum redus de hârtie, energie, care să nu polueze.

Tehnologia utilizată în proiect, in special infochioșcul, permite administrarea și gestionarea documentelor, fără necesitatea de a le tipări. Valoarea economică în birouri a acestui concept va putea fi observată și printr-o simplă privire spre coșul de gunoi. Conversia digitală a documentelor reprezintă de fapt biroul fără hârtie , care înseamnă ”tipărire la cerere” sau tipărire la nevoie. Utilizatorul documentului are posibilitatea de a asambla doar informația de care are nevoie și să tipărească astfel documentul, când are nevoie.

Prin implementarea managementulul documentelor în cadrul Instituției Prefectului-Judetul Caras-Severin, se va observa reducerea numărului de documente, implicit reducerea cantității de hârtie consumată, reducerea costurilor pentru furnizarea documentelor.

Prin modulul de curs pe tema Egalitatii de sanse ce va fi organizat in cadrul proiectului se va urmări conştientizarea şi promovarea conceptului de egalitate de şanse. În acest sens vor fi prezentate şi discutate prevederile legale pe această temă, dintre care:

 • Constituţia României;
 • Codul Muncii – privind aspectele legate de prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea privind egalitatea de şanse între femei şibărbaţi (Legea 202/20002);
 • OUG 96/2003 pentru protecţia maternităţii;
 • Legea privind concediul paternal (Legea 210/1999).

Totodată în implementarea proiectului vor fi luate în considerare politicile şi practicile astfel încât să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. Atât în managementul proiectului, cât şi activităţile proiectului va fi înlăturat orice criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Conform HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice se va avea în vedere facilitarea participării societății civile (fără nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.) la luarea deciziilor privind sectorul serviciilor comunitare de utilități publice. De aceste aspecte se va tine seama la elaborarea Strategiilor de dezvoltare locala SCUP pentru min. 5 comune

Modulul se va concentra pe creșterea gradului de conștientizare a personalului de executie (functionari publici si persoanl contractual) și personalului de conducere (inclusiv decidenților) din adminsitartiile locale (Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, consilii locale ), cu privire la aspectele egalității de șanse și se va încerca acordarea unei atenții sporite nevoilor specifice ale femeilor.

Se vor respecta prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați in selectarea personalului care va beneficia de instruire. De asemenea, se vor respecta principiile egalitatii de şanse la selectarea personalului ce urmează a se instrui prin proiect, aceasta se va realiza fără nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV etc. Se va avea în vedere respectarea, în cadrul proiectului propus, a principiului nediscriminării şi asigurarea egalităţii de şanse prin participarea egală şi echitabilă a oricărui funcţionar din cadrul Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, consilii locale care îndeplineşte criteriile minime de selecţie, fără nici un fel de discriminare. Având în vedere ponderea număr total angajaţi femei/bărbaţi din totalul personalului Consiliului Judeţean Caras-Severin, se va asigura o participare echitabilă şi proporţională a acestora la sesiunile de instruire propuse de proiect.

Principiul egalităţii de şanse se regăseşte respectat si sub alte diverse forme în proiect după cum urmează:

oProiectarea portalului web va oferi posibilitatea de citire a paginilor web de către persoanele cu disabilităţi de vedere folosind elementele incluse in SO;

o   Participarea nediscriminatorie a femeilor şi bărbaţilor în toate activităţile proiectului (de la elaborare, implementare, audit);

o   Din echipa de lucru a proiectului (funcţionarii din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severinsi Instituţia Prefectului Caraş-Severin) fac parte, atât femei (9), cât şi bărbaţi (6); Atribuţiile din fişa postului pentru membrii echipei de proiect sunt stabilite fără a face discriminare pe criterii de sex si vârsta;

o   De asemenea, beneficiarii indirecţi ai rezultatelor proiectului (cetăţeni, instituţii, consilii locale, ONG-uri, firme) vor fi trataţi în mod egal indiferent de sex, grupare etnică, convingeri religioase, etc.

INFOCHIOŞC-ul va avea sistem de afişaj bilingv (român/englez) pentru potenţialii investitori.

Despre beneficiar

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Autoritate publica

administratie publica

Parteneri

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
 • 04.11.2011.JPG
 • Picture 2425.jpg
 • Picture 2427.jpg
 • Picture 2436.jpg
 • Picture 2448.jpg
Picture 2448.jpg

Date contact

Manager proiect - Dan STAN

tel. +400722503112

fax. +40255211450

e-mail - dan_stan_ro@yahoo.com